ATTACK má zavedený systém manažmentu kvality ISM

POLITIKA KVALITY

Sme významným výrobcom plynových nástenných a stacionárnych kotlov, kotlov na spaľovanie biomasy (dreva, drevných peliet),  akumulačných nádrží a zásobníkov TÚV, ktoré dodávame svojim zákazníkom nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z európskych a ďalších krajín sveta. Chceme aj do budúcna ponúkať zákazníkom výrobky s vysokou úžitkovou hodnotou.

Vedenie spoločnosti si uvedomujeme rastúce požiadavky zákazníkov na dodávky výrobkov v požadovanej kvalite, dohodnutom termíne, množstve a za konkurencieschopné ceny. Pre naplnenie týchto požiadaviek máme zavedený systém manažmentu kvality a vedením spoločnosti je vyhlásená táto

POLITIKA KVALITY

ktorá je presadzovaná prostredníctvom zásad v nasledujúcich oblastiach:

Zákazníci

 • budovať so zákazníkmi dlhodobé a vzájomne výhodné partnerské vzťahy;
 • dodávať objednané množstvo v dohodnutom termíne  a v požadovanej kvalite;

Dodávatelia

 • budovať s dodávateľmi dlhodobé a vzájomne výhodné partnerské vzťahy;
 • prevádzať  transparentné výberové konania;

Zamestnanci

 • podporovať rozvoj spôsobilosti zamestnancov pre dosahovanie vysokej úrovne kvality práce;
 • chrániť zdravie zamestnancov a účinnou prevenciou predchádzať úrazom;

Technológia a infraštruktúra

 • aktívne podporovať zavádzanie nových technológií, ktoré budú prínosom pre zákazníkov a aj našu organizáciu;
 • optimalizovať logistické toky materiálov a výrobkov v organizácii;

Okolité prostredie

 • aktívne spolupracovať so štátnymi orgánmi, organizáciami a orgánmi samosprávy, ktoré pôsobia v dosahu spoločnosti
 • podieľať sa na sponzorovaní verejne prospešných aktivít v okruhu pôsobnosti
 • znižovať riziká poškodzovania okolitého životného prostredia.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

 • dodržiavať vyššie uvedené zásady
 • plniť požiadavky zákonov a právnych predpisov
 • neustále zlepšovať systém manažmentu kvality.

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Firma ATTACK, s.r.o.  nie je z podstaty vykonávaných činností výrazným znečisťovateľom životného prostredia. Aj tak môže za určitých okolností kvalitu ŽP ovplyvniť. Jedná sa najmä o nakladanie s odpadom, nakladanie s látkami škodlivými vodám, hospodárenie s energiami a ostatnými zdrojmi. Preto sa riadime požiadavkami STN EN ISO 14001:2016 na zaistenie systému riadenia v ochrane ŽP. Ctíme právo na zdravé životné prostredie. Toto právo musíme v rámci organizácie pri každodenných činnostiach rešpektovať a uplatňovať.

V rámci prevencie znečisťovania je na každom z nás aby sme:

 • predchádzali vzniku odpadov, najmä nebezpečných;
 • nakladali s látkami a materiálmi tak, aby neprenikli do jednotlivých zložiek ŽP (vody, pôdy, ovzdušia), predchádzali haváriám;
 • úsporne nakladali pri každodenných činnostiach so zdrojmi (teplo, el. energie, palivo, voda a pod.).

Ako nevyhnutné minimum pri ochrane ŽP chápe vedenie organizácie plnenie právnych a iných požiadaviek. K tomu aby tieto požiadavky boli splnené sa vedenie organizácie zaväzuje vykonávať priebežnú aktualizáciu vzťahujúcich sa právnych požiadaviek a uvoľniť potrebné zdroje na ich plnenie. Neustále zlepšovanie systému riadenia v ochrane ŽP a prevencia znečisťovania je záväzkom vrcholového vedenia spoločnosti ATTACK, s.r.o. a následne všetkých zamestnancov spoločnosti.

Naším spoločným cieľom je ovplyvňovať ŽP v čo najmenšej (nevyhnutnej) miere, tam kde je to možné, používať také prostriedky, materiály a postupy, ktoré sú čo najviac šetrné k ŽP, s prihliadnutím na finančnú dostupnosť a kvalitu.

Rudolf Bakala
generálny riaditeľ ATTACK, s.r.o.

Aktuálny certifikát kvality ISO 9001.