Politika kvality

Spoločnosť ATTACK má zavedený systém manažmentu kvality ISM. Sme významným výrobcom plynových nástenných a stacionárnych kotlov, kotlov na tuhé palivo, kondenzačných kotlov, akumulačných nádrží a zásobníkov TÚV. Naše produkty dodávame svojim zákazníkom nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z európskych a ďalších krajín sveta. Chceme aj do budúcna ponúkať zákazníkom výrobky s vysokou úžitkovou hodnotou.

Vedenie spoločnosti si uvedomujeme rastúce požiadavky zákazníkov na dodávky výrobkov v požadovanej kvalite, dohodnutom termíne, množstve a za konkurencieschopné ceny. Pre naplnenie týchto požiadaviek máme zavedený systém manažmentu kvality a vedením spoločnosti je vyhlásená táto politika kvality, ktorá je presadzovaná prostredníctvom zásad v nasledujúcich oblastiach:

Zákazníci

 • budovať so zákazníkmi dlhodobé a vzájomne výhodné partnerské vzťahy;
 • dodávať objednané množstvo v dohodnutom termíne  a v požadovanej kvalite;

Dodávatelia

 • budovať s dodávateľmi dlhodobé a vzájomne výhodné partnerské vzťahy;
 • prevádzať  transparentné výberové konania;

Zamestnanci

 • podporovať rozvoj spôsobilosti zamestnancov pre dosahovanie vysokej úrovne kvality práce;
 • chrániť zdravie zamestnancov a účinnou prevenciou predchádzať úrazom;

Technológia a infraštruktúra

 • aktívne podporovať zavádzanie nových technológií, ktoré budú prínosom pre zákazníkov a aj našu organizáciu;
 • optimalizovať logistické toky materiálov a výrobkov v organizácii;

Okolité prostredie

 • aktívne spolupracovať so štátnymi orgánmi, organizáciami a orgánmi samosprávy, ktoré pôsobia v dosahu spoločnosti
 • podieľať sa na sponzorovaní verejne prospešných aktivít v okruhu pôsobnosti
 • znižovať riziká poškodzovania okolitého životného prostredia.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

 • dodržiavať vyššie uvedené zásady
 • plniť požiadavky zákonov a právnych predpisov
 • neustále zlepšovať systém manažmentu kvality.

Enviromentálna politika

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. nie je z podstaty vykonávaných činností výrazným znečisťovateľom životného prostredia. Aj tak môže za určitých okolností kvalitu životné prostredie ovplyvniť. Jedná sa najmä o nakladanie s odpadom, nakladanie s látkami škodlivými vodám, hospodárenie s energiami a ostatnými zdrojmi. Preto sa riadime požiadavkami STN EN ISO 14001:2016 na zaistenie systému riadenia v ochrane životného prostredia. Ctíme právo na zdravé životné prostredie. Toto právo musíme v rámci organizácie pri každodenných činnostiach rešpektovať a uplatňovať.

Certifikáty

Produkty spoločnosti ATTACK, s.r.o. dosahujú hodnoty najlepších európskych produktov. Sme držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001 pre výrobu kotlov a všetky naše výrobky sú schválené a odskúšané CE a GOST certifikátmi.

Aktuálny certifikát kvality ISO 9001
(Certifikát) je na stiahnutie v PDF formáte (835KB)