Ochranu životného prostredia pri výrobe kotlov

Ochrana_zivotneho_prostredia_kotly_attack

Spoločnosť ATTACK, s.r.o považuje ochranu životného prostredia za nevyhnutnú pre život. Naše kotly majú vynikajúce spotrebiteľské a emisné hodnoty. Všetky kotly splňajú ECO design a normy Europskej únie. Na streche naších výrobnych hál sú nainštalované fotovoltaické panely o výkone 200kWp, ktoré poskytujú dostatočnú elektrickú energiu na výrobu kotlov.
V celom reťazci vytvárania hodnôt od spracovania surovín cez dopravu a výrobu až po celoplošný spätný odber a zhodnotenie starých vykurovacích zariadení  platí:
Ochrana životného prostredia a minimálne zaťaženie.

Životné prostredie a kotly

Kondenzačné kotly, ktoré pracujú s veľkým výkonovým rozsahom a optimálnym zložením spaľovacej zmesi produkujú minimálne škodliviny v spalinách. Vďaka tomu sú omnoho ekologickejšie ako kotly s biomasou. S našimi kotlami aktívne prispievajte k ochrane životného prostredia a lepšej budúcnosti pre naše deti.
Kotly na tuhé paliva, ktoré najskôr pri primárnom spaľovaní uvoľňuje drevné plyny, ktoré sa následne sekundárne spaľujú, týmto dômyselným systémom spaľovania výrazne zvyšuje svoju účinnost a šetrí zdroje a životné prostredie. V porovnaní s klasickým spaľovaním ponúkajú takmer polovičnú úsporu paliva pri nižšej emisii spalín a popola. Z celospoločenského hľadiska sa jedná o enviromentálne priaznivý zdroj, ktorý spaľuje drevnú biomasu, ktorá je CO2 neutrálnym palivom. Z hľadiska tvorby škodlivých emisií je počas prevádzky dosahovaná priemerná hodnota koncentrácie CO v spalinách na úrovni 200 mg/m3prepočítaných na 10 % O2.

Zivotne_prostredie_kotly_attack

Životné prostredie a kotly, sú úzko spojené preto je na každom z nás aby sme:

  • Predchádzali vzniku odpadov, najmä nebezpečných;
  • Nakladali s látkami a materiálmi tak, aby neprenikli do jednotlivých zložiek Životného prostredia (vody, pôdy, ovzdušia), predchádzali haváriám;
  • úsporne nakladali pri každodenných činnostiach so zdrojmi (teplo, el. energie, palivo, voda a pod.).

Ochrana životného prostredia kotlov sa chápe ako nevyhnutné minimum vedenie organizácie plnenie právnych a iných požiadaviek. K tomu aby tieto požiadavky boli splnené sa vedenie organizácie zaväzuje vykonávať priebežnú aktualizáciu vzťahujúcich sa právnych požiadaviek a uvoľniť potrebné zdroje na ich plnenie. Neustále zlepšovanie systému riadenia v ochrane životného prostredia a prevencia znečisťovania je záväzkom vrcholového vedenia spoločnosti ATTACK, s.r.o. a následne všetkých zamestnancov spoločnosti. Naším spoločným cieľom je ovplyvňovať životné prostredie a kotly v čo najmenšej (nevyhnutnej) miere, tam kde je to možné, používať také prostriedky, materiály a postupy, ktoré sú čo najviac šetrné k životnému prostrediu, s prihliadnutím na finančnú dostupnosť a kvalitu.

Rudolf Bakala
generálny riaditeľ ATTACK, s.r.o.

Ochrana_zivotneho_prostredia_sewa-2023