Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

Vážení návštevníci a zákazníci,

týmto si Vás dovoľujeme informovať o tom prečo a ako spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s návštevou našej webovej stránky a zakúpením výrobkov ATTACK.
Prosíme, prečítajte si pozorne nasledujúce informácie predtým, ako nám svoje osobné údaje poskytnete.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese gdpr@attack.sk
Správca osobných údajov:

ATTACK, s.r.o., so sídlom na adrese Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika

Tel .: +421 43 4003 102
E-mail: gdpr@attack.sk
Web: www.attack.sk

Spracúvávané osobné údaje

Budeme spracúvať iba tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri návšteve našich webových stránok v prípade, že sa prihlásite k odberu noviniek a v prípade zakúpenia našich výrobkov, tzn.:
Návšteva nášho webu:
– emailová adresa v prípade, že sa prihlásite na odber noviniek
Zakúpenie výrobku ATTACK:

 • meno
 • priezvisko
 • adresa
 • telefón
 • typ a výrobné číslo výrobku

Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

A. Vaše osobné údaje získané od Vás pri návšteve našich webových stránok v prípade, že sa prihlásite k odberu noviniek budeme spracúvať pre nasledujúce účely a na základe nasledujúcich právnych základov.
Na účely priameho marketingu, ktorý je oprávneným záujmom našej spoločnosti. Právnym základom je v tomto prípade článok. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Ak si zasielanie noviniek neželáte, možno sa odhlásiť prostredníctvom linku „odhlásiť“ obsiahnutého v každom emaili s novinkami.

B. Vaše osobné údaje získané od Vás v rámci zakúpenia výrobku ATTACK a spustenie výrobku ATTACK do prevádzky budeme spracúvať pre nasledujúce účely a na základe nasledujúcich právnych základov.

Prvý bod

1. Na účely priameho marketingu, ktorý je oprávneným záujmom našej spoločnosti. Právnym základom je v tomto prípade článku. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) .
Spracúvanie na základe tohto nášho oprávneného záujmu, teda priameho marketingu, prebieha nasledovne.

Vaše osobné údaje budú uložené v našej elektronickej databáze, ktorú spravujeme priamo a iba my. Táto elektronická databáza je uložená a zabezpečená na zariadeniach vo vlastníctve našej spoločnosti. Vaše osobné údaje budú na základe tohto nášho oprávneného záujmu použité iba aby sme Vám mohli zaslať ponuku našich nových produktov, najmä v prípade blížiaceho sa konca predpokladanej životnosti výrobku, do ktorého Záznamu o spustenie kotla do prevádzky uvádzate svoje osobné údaje, alebo v prípade že naša spoločnosť vyvinie novší a technologicky vyspelejší a kvalitnejšie výrobok, ktorý by mohol nahradiť výrobok do ktorého Záznamu o spustení kotla do prevádzky uvádzate svoje osobné údaje.

Naším oprávneným záujmom a jedným z dvoch účelov spracúvania Vašich osobných údajov je teda priamy marketing, to znamená priama ponuka našich nových produktov.

Druhý bod

2. Pre splnenie zmluvy o predĺženej záruke na výrobok, do ktorého Záznamu o spustení kotla do prevádzky uvádzate svoje osobné údaje. Právnym základom je v tomto prípade článok. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
Toto spracúvanie, ktoré je nevyhnutné pre splnenie zmluvy o predĺženej záruke na výrobok, ktorej ste zmluvnou stranou, bude prebiehať nasledovne.
Naša spoločnosť Vám poskytuje na svoje výrobky predĺženú zmluvnú záruku (nad rámec záruky stanovené zákonom) v prípade, že dodržíte stanovené záručné podmienky (pozri záručné podmienky uvedené v Návode na obsluhu výrobku, do ktorého Záznamu o spustení kotla do prevádzky uvádzate svoje osobné údaje). Aby sme Vám túto predĺženú zmluvnú záruku mohli poskytnúť, potrebujeme poznať, kto je druhá zmluvná strana a či plníte svoje povinnosti z tejto zmluvy, najmä povinné ročné servisné prehliadky.
Preto tiež potrebujeme, po každej ročnej servisnej prehliadke (max. 5 prehliadok) záznamy z tejto kontroly a my si u Vás v našej databáze zaznačíme, že plníte podmienky zmluvnej záruky.

Keďže každá zmluva má minimálne dve zmluvné strany, potrebujeme na účely plnenia zmluvy o predĺženej záruke Vaše osobné údaje, ktoré identifikujú Vás ako zmluvnú stranu a identifikujú konkrétny výrobok. Bez týchto údajov by sme, bohužiaľ, neboli schopní riadne svoje povinnosti zo zmluvy o predĺženej záruke plniť.

Spracúvanie osobných údajov v prípade oboch účelov vykonávame manuálne aj v elektronických informačných systémoch. Tieto systémy však podliehajú dôslednej a stálej fyzickej i technickej kontrole. Všetky osoby, ktoré na základe nášho pokynu a z nášho poverenia prichádzajú s osobnými údajmi do styku v rámci svojich pracovných či zmluvných povinností, sú viazané mlčanlivosťou.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame primárne sami. Môže sa však stať, že pre spracúvanie osobných údajov pre niektorý z uvedených účelov budeme musieť využiť služby iného subjektu. V takom prípade bude medzi nami a takouto treťou osobou vzťah správcu a spracúvateľa a s týmto spracúvateľom uzavrieme zmluvu o spracúvaní osobných údajov, aby sme zaručili bezpečnosť a zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov.
Vaše osobné údaje teda prípadne môžu byť odovzdané príjemcom z nasledujúcich kategórií:

 1. spoločnosti zabezpečujúce distribúciu našich výrobkov a / alebo poskytujúcich autorizované servisné služby našich výrobkov na území členského štátu Európskej únie, v ktorom ste zakúpili výrobok, do ktorého Záznamu o spustenie kotla do prevádzky uvádzate svoje osobné údaje, alebo v ktorom je taký výrobok na základe vašej požiadavky uvedený do prevádzky;
 2. spoločnosti poskytujúce služby hromadného rozosielania obchodných ponúk.

Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené

Vaše osobné údaje budeme spracúvať minimálne po dobu trvania zmluvnej predĺženej záruky (tj. Po dobu 5 rokov) na účely splnenia zmluvy o predĺženej záruke a najdlhšie počas predpokladanej životnosti výrobku do ktorého Záznamu o spustení kotla do prevádzky uvádzate svoje osobné údaje pre účely priameho marketingu.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ochrana osobných údajov vám poskytuje kedykoľvek máte právo namietať proti nášmu spracúvaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu (pozri Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov vyššie). Ak vznesiete voči nášmu spracúvaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu námietku, dňom doručenia Vašej námietky prestaneme Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu spracúvať.
Námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu nám môžete zaslať poštou na adresu:
ATTACK, s.r.o., Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,
alebo emailom na gdpr@attack.sk

V námietke ochrana osobných údajov stačí uviesť Vaše meno a adresu a text „Týmto vznášam námietku proti spracovaniu mojich osobných údajov na účely priameho marketingu“ a Váš podpis.
Vždy Vás bez zbytočného odkladu informujeme o vybavení Vašej žiadosti.Pozor, právo vzniesť námietku nemožno uplatniť voči nášmu spracúvaniu Vašich osobných údajov potrebných pre účel splnenie zmluvy o predĺženej záruke.

Ochrana osobných údajov a ďalšie vaše práva

Upozorňujeme, že máte tiež nasledujúce práva vo vzťahu k nášmu spracúvaniu Vašich osobných údajov:

 • požadovať informáciu, aké Vaše osobné údaje sú nami spracúvané,
 • vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracúvania,
 • namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov,
 • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov obrátiť sa na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto Vaše práva môžete voči našej spoločnosti uplatniť rovnakým postupom ako právo namietať proti spracúvaniu  ochrane osobných údajov.