01.06.2011

DOTÁCIA až 200,- Eur / m2 na Slnečné kolektory

Žiadosť o dotáciu z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach

Potrebné "Žiadosti o dotáciu" a informácie o všetkých potrebných prílohach k žiadosti, nájdete* na webovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry  http://www.siea.sk/

http://www.siea.sk/slnecne-kolektory-a-kotly-pre-domacnosti-ziadost-o-dotaciu/

* Kompletné znenie programu, podmienky a potrebné žiadosti  sú zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 

Zákon o poskytovaní dotácií nadobúda účinnosť 1. júla

Po parlamente, ktorý 1. júna 2011schválil zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR č. 181/2011 Z.z., ho odobril aj prezident SR. Účinný je od 1. júla 2011. Výška príspevku na kotly na biomasu a na slnečné kolektory zostáva rovnaká, menia sa však niektoré podmienky.

Žiadosti o dotácie na kolektory a kotly na biomasu budú posudzované na základe kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, ktorú zverejní Ministerstvo hospodárstva SR.


Výška dotácie je stanovená nasledovne:

* 200 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov v rodinnom dome, najviac však v rozsahu do 8 m² plochy kolektora
* 100 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome, dotovaná plocha je najviac 3 m² na každý byt

* 30 % z kúpnej ceny nainštalovaného kotla na biomasu v rodinnom dome, najviac však 1 000 €Tie žiadosti, ktoré boli predložené pred 1. júlom 2011, ale neboli posúdené odbornou komisiou, sa budú posudzovať podľa nového zákona. Musia obsahovať aj potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, ktoré nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

Ďalšou zmenou je i to, že dotácia na kolektory v rodinných domoch sa bude poskytovať len do rozsahu max. 8 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov.

Lehota, do kedy je potrebné žiadosť predložiť, zostáva nezmenená. Je potrebné tak urobiť do 6 mesiacov od ukončenia inštalácie kotla na biomasu alebo inštalácie slnečných kolektorov. Technické kritériá, ktorá musia dotované zariadenia spĺňať, budú špecifikované vo výzve na predkladanie žiadostí.

Úplné znenie zákona o poskytovaní dotácií č. 181/2011 Z.z. (.pdf)

Pre rok 2011 vyčlenilo ministerstvo hospodárstva na dotácie na kotly a kolektory sumu 2 675 200 €. Do 31. mája 2011 zaregistrovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyše 1150 nových žiadostí s celkovou požadovanou sumou presahujúcou 1,1 milióna €.

Žiadatelia o dotáciu, podobne ako ďalší záujemcovia o informácie o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch energie, môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré SIEA poskytuje v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Podrobnejšie informácie o dotáciách na kotly a slnečné kolektory

 

Kontakty

E-mail: office@siea.gov.sk

Telefonické konzultácie

Región                          Tel. číslo
Bratislava                      0917 250 000
Trenčín                          0917 249 000
Banská Bystrica          0917 248 000
Košice                           0917 247 000


Žiadosť je možné osobne podať aj mimo stránkových hodín po telefonickom dohovore
s pracovníkom SIEA na vyššie uvedených telefónnych číslach.


Kontaktné adresy


Slovenská inovačná a energetická agentúra
odbor ostatných podporných programov
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27

Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Trenčín
Hurbanova 59
911 00 Trenčín

Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica

Slovenská inovačná a energetická agentúra
regionálna pobočka Košice
Krivá 18
041 94 Košice

 

Informácie použité: www.siea.sk
http://www.siea.sk/granty-a-dotacie-slnecne-kolektory-a-kotly-pre-domacnosti/c-68/dotacie-na-slnecne-kolektory-a-kotly-na-biomasu/

Zákaznícka linka - OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI Zákaznícka linka - MARKETINGOVÉ KAMPANE Zákaznícka linka - TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Tel.:+421 / 43 / 4003 102 Tel.:+421 / 43 / 4003 122 Tel.:+421 / 43 / 4003 104